Aktualność

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019

14-11-2019

                                                                       Zaproszenie do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o.o.

za rok obrotowy 2019

 

Rada Nadzorcza Fabryki Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
przy ul. Kopernika 34-40, 95-015 Głowno,
 

 

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o.o.

za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie pisemnej opinii  wraz z raportem z tego badania, obejmującym w szczególności informację, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki

I.  Warunki przeprowadzenia badania:

1.   Miejscem badania jest siedziba Spółki.

2.   Uczestnictwo, na życzenie Rady Nadzorczej, w spotkaniu z Radą Nadzorczą Spółki po przedłożeniu opinii i raportu, o których mowa w pkt 1; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym koszty uczestnictwa w spotkaniu z Radą Nadzorczą będzie ponosił biegły rewident.

3.   Obecność, w razie potrzeby, na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przy czym koszty uczestnictwa w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie ponosił biegły rewident.

4.   Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą przeprowadzi Spółka.

5.   Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

6.   W ramach badania biegły rewident dokona weryfikacji pakietu konsolidacyjnego sporządzonego na potrzeby konsolidacji z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

7.   Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania zawierającego opinię biegłego rewidenta - do 28 lutego 2020r.

  

II. Warunki jakie powinna spełniać „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.”

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. powinna zawierać następujące elementy:

1. Informacje o oferencie:

      a)  forma prowadzonej działalności,

      b)  aktualny wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,

      c)  wpis oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z  podaniem     numeru i daty wpisu,

      d)  liczba zatrudnionych biegłych rewidentów,

 

2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta:

      a)  aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,

      b) zaświadczenie o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań   finansowych,

3. Informacje o zawartej przez oferenta ważnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej (poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

4. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5. Oświadczenie  o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub spotkaniu z Radą Nadzorczą na warunkach określonych w pkt I.2 i I.3.

6. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

7. Wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdania finansowego.

8. Opis doświadczenia zawodowego wraz z listą jednostek, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdań finansowych.

9. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób  posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.” w sekretariacie Zarządu Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 20 listopada 2019r. do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki. 

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

III. Kryteria oceny ofert:  

Kryteriami oceny ofert będą cena brutto oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek handlowych, w tym w branży, w której działa Spółka.

Ustala się następujące kryteria klasyfikacji ofert:

 1)  Cena od 0 do 50 punktów wg obliczenia:

Ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

Cena najniższej oferty

-----------------------------------   x  50  =  Pc (0-50)

Cena kolejnej oferty

gdzie: Pc (0-50) - punktacja za ocenę cenową kolejnej oferty w skali 0 - 50

W skali 0 - 50 oferta cenowa najniższa zawsze uzyskuje 50 punktów. Kolejne oferty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

2) Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, od 0 do 30 punktów.

3) O wyborze oferty decyduje Rada Nadzorcza w uchwale na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów.

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 21 listopada 2019 roku. Oferty złożone po terminie, otwarte przed przekazaniem Radzie Nadzorczej lub nie spełniające wymagań, o których mowa powyżej nie będą rozpatrywane.


Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

Mapa

Kontakt

 

TELEFON:

  • +48 (42) 719 10 66 centrala
  • +48 (42) 719 13 01 centrala
  • +48 (42) 719 13 03 (tel/fax)
  • +48 (42) 719 10 98

E-MAIL:

Działy
Dział Marketingu i Sprzedaży

jacek.kadzielawski@fasglowno.pl

kom. +48 508 534 605

kom. +48 510 095 652


Dział Technologiczny - plan@fasglowno.pl

jacek.michalak@fasglowno.pl

kom. +48 600 598 433


Dział Konstrukcyjny

przemyslaw.mikolajczyk@fasglowno.pl

kom. +48 501 014 552

ryszard.janicki@fasglowno.pl

kom. +48 690 425 050

andrzej.fabis@fasglowno.pl


Organy Spółki
Prezes Zarządu

jaroslaw.jaroszuk@fasglowno.pl


Rada Nadzorcza - radanadzorcza@fasglowno.pl

Zadaj pytanie